Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phát biểu và viết công thức nở dài của vật rắn ?

Phát biểu và viết công thức nở dài của vật rắn ?

Hướng dẫn giải:

Sự tăng độ dài của thanh rắn khi nhiệt độ tăng gọi là sự nở dài.

Công thức:

\(\Delta l = l - {l_0} = \alpha {l_0}\Delta t\)

 trong đó, α là hệ số nở dài (phụ thuộc vào chất liệu của vật rắn), đơn vị 1/K hay K-1.