Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai)

Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:

a)      Phenol C6H5-OH là một rượu thơm

b)      Phenol tác dụng được với natri hidroxit tạo thành muối và nước.

c)       Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen

d)      Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ do nó là axit

e)      Giữa nhóm –OH và vòng benzen trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

Hướng dẫn giải:

a)      S

b)      Đ

c)       Đ

d)      S

e)      Đ