Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Hãy chọn câu đúng.

1. Hãy chọn câu đúng.

Năng lượng liên kết riêng

A. giống nhau với mọi hạt nhân.

B. lớn nhất với các hạt nhân nhẹ.

C. lớn nhất với các hạt nhân trung bình.

D. lớn nhất với các hạt nhân nặng.

Trả lời:

C. Năng lượng liên kết riêng lớn nhất với các hạt nhân trung bình.