Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính

Tính 

a) \(1{5 \over 7} \times {3 \over 4}\) ;

b) \({{10} \over {11}}:1{1 \over 3}\) ;

c) 3,75 x 4,1 + 2,43 x 4,1 ;

d) 3,42 : 0,57 x 8,4 - 6,8

Bài làm:

a) \(1{5 \over 7} \times {3 \over 4} = {{12} \over 7} \times {3 \over 4} = {9 \over 7}\)

b) \({{10} \over {11}}:1{1 \over 3} = {{10} \over {11}}:{4 \over 3} = {{10} \over {11}} \times {3 \over 4} = {{15} \over {22}}\)

c) 3,75 x 4,1 + 2,43 x 4,1 = (3,75 + 2,43) x 4,1

                                         =        6 x 4,1

                                         =           24,6

d) 3,42 : 0,57 x 8,4 - 6,8 = 6 x 8,4 - 6, 8

                                       =  50,4 - 6,8

                                       =       43,6