Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Cho hình bình hành ABCD. Chứng mỉnh rằng

Bài 1. Cho hình bình hành ABCD. Chứng mỉnh rằng:

 \(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{AC}\) + \(\overrightarrow{AD}\)= 2\(\overrightarrow{AC}\).

Hướng dẫn giải:

 \(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{AC}\) + \(\overrightarrow{AD}\)= \(\overrightarrow{AB}\)  + \(\overrightarrow{AD}\)+ \(\overrightarrow{AC}\)

ABCD là hình bình hành nên

\(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{AD}\) = \(\overrightarrow{AC}\) (quy tắc hình bình hành của tổng)

=>  \(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{AC}\) + \(\overrightarrow{AD}\)=   \(\overrightarrow{AC}\) +\(\overrightarrow{AC}\) =2\(\overrightarrow{AC}\)