Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính rồi thử lại (theo mẫu).

Tính rồi thử lại (theo mẫu):

Mẫu :               Thử lại : 243 x 24 = 5382.

                     Thử lại: 243 x 24 + 5 = 5387

a) 8192  :32 ;

15335 : 42.

b) 75,95 : 3,5 ;

97,65 : 21,7 (thương là số thập phân)

Chú ý: Phép chia hết: a: b = c, ta có a = c x b (b khác 0)

Phép chia có dư: a : b = c (dư r), ta có a = c x b + r (0 < r < b).

Bài giải: