Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là quá trình đẳng tích

1. Thế nào là quá trình đẳng tích ? Tìm một ví dụ về quá trình này.

Bài giải

 Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng tích.

 

Ví dụ: Nung nóng 1 bình kín. ( thể tích bình kín là không đổi)