Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính: a) 4802 x 324 ;

Tính:

a) 4802 x 324 ; 

6120 x 205 ;

b) \(\frac{4}{17}\) x 2 ;

\(\frac{4}{7}\) x \(\frac{5}{12}\) ;

c) 35,4 x 6,8 ;

21,76 x 2,05 .
Bài giải:

a) 4802 x 324 = 1555848          ;

6120 x 205 = 1254600              ;

b) \(\frac{4}{17}\) x 2  = \(\frac{8}{17}\)                      ;

\(\frac{4}{7}\) x \(\frac{5}{12}\)  = \(\frac{20}{84}\)                          ;

c) 35,4 x 6,8 = 240,72                ;

21,76 x 2,05 = 44,608                 ;