Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hidrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8. Trong số các đồng phân đó , đòng phân nào phản ứng được với : dung dịch brom, hdro bromua? viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hidrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8. Trong số các đồng phân đó , đòng phân nào phản ứng được với : dung dịch brom, hdro bromua? viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra

Giải

 a) C8H10 : Không có đồng phân nào phản ứng được với HBr mà chỉ có thể phản ứng với Br2 ( khi có xúc tác ) 
b) C8H8 : có công thức cấu tạo của stiren tác dụng với cả HBr và Br2