Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính tổng.

Tính:

a) \(\frac{2}{3}\) + \(\frac{3}{5}\)  ;

\(\frac{7}{12}\) - \(\frac{2}{7}\) + \(\frac{1}{12}\) ;

\(\frac{12}{17}\) - \(\frac{5}{17}\) - \(\frac{4}{17}\) ;

b) 578,69 + 281,78 ;

584,72 + 406,38 - 329,47.

Bài giải:

a)  \(\frac{2}{3}\) + \(\frac{3}{5}\)  = \(\frac{10}{15}\) + \(\frac{9}{15}\) = \(\frac{19}{15}\)

\(\frac{7}{12}\) - \(\frac{2}{7}\) + \(\frac{1}{12}\) = \(\frac{49}{84}\) - \(\frac{24}{84}\) + \(\frac{7}{84}\) = \(\frac{25}{84}\) + \(\frac{7}{84}\) = \(\frac{32}{84}\) = \(\frac{8}{21}\).

\(\frac{12}{17}\) - \(\frac{5}{17}\) - \(\frac{4}{17}\)  = \(\frac{12}{17}\) - (\(\frac{5}{17}\)  + \(\frac{4}{17}\)) =  \(\frac{12}{17}\) - \(\frac{9}{17}\) = \(\frac{3}{17}\) ;

b) 

 578,69 + 281,78 = 860,47.

584,72 + 406,38 - 329,47 = 1001,1 - 329,47 = 671,63.