Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Tính: 7/9 . 4/5.

Bài 1. Tính:

a) \( \frac{7}{9}.\frac{4}{5}\) ;      b) \( 2\frac{1}{4}.3\frac{2}{5}\) ;       c) \( \frac{1}{5}:\frac{7}{8}\) ;        d) \( 1\frac{1}{5}:1\frac{1}{3}\) .

Bài làm

a) \( \frac{7}{9}.\frac{4}{5}\) \( =\frac{7.4}{9.5}=\frac{28}{45}\) ;

b) \( 2\frac{1}{4}.3\frac{2}{5}\) \( =\frac{9}{4}.\frac{17}{5}=\frac{153}{20}\) ;

c) \( \frac{1}{5}:\frac{7}{8}\) \( =\frac{1}{5}.\frac{8}{7}=\frac{8}{35}\) ;

d) \( 1\frac{1}{5}:1\frac{1}{3}\) \( =\frac{6}{5}:\frac{4}{3}=\frac{6}{5}.\frac{3}{4}=\frac{9}{10}\) ;