Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính rồi thử lại (theo mẫu).

Tính rồi thử lại (theo mẫu):

8923 - 4157 ;                              27069 - 9537 

\({8 \over {15}} - {2 \over {15}}\) ;          \({7 \over {12}} - {1 \over 6}\);          \(1 - {3 \over 7}\)                 

7,284 - 5,596 ;                       0,863 - 0,298 

Bài giải:

a) 

     

b) \({8 \over {15}} - {2 \over {15}} = {6 \over {15}}\)      Thử lại \({6 \over {15}} + {2 \over {15}} = {8 \over {15}}\)

\({7 \over {12}} - {1 \over 6} = {7 \over {12}} - {2 \over {12}} = {5 \over {12}}\)          Thử lại \({5 \over {12}} + {1 \over 6} = {5 \over {12}} + {2 \over {12}} = {7 \over {12}}\)

\(1 - {3 \over 7} = {7 \over 7} - {3 \over 7} = {4 \over 7}\)                 Thử lại  \({4 \over 7} + {3 \over 7} = {7 \over 7} = 1\)

c)