Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ứng với công thức phân tử...

1. Ứng với công thức phân tử C10H8 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2.                           B. 3.                     C. 4.                        D. 5.

Hướng dẫn.

Chọn C.

 etylbenzen

 1, 2 - đimetylbenzen (o - đimetylbenzen hay o - xilen) 

 1, 3 - đimetylbenzen (m - đimetylbenzen hay m - xilen)

 1,4 - đimetylbenzen (p - đimetylbenzen hay p - xilen)