Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển hóa sau:

1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển hóa sau:

Cr  \(\overset{(1)}{\rightarrow}\) Cr2O3 \(\overset{(2)}{\rightarrow}\) Cr2(SO4)3 \(\overset{(3)}{\rightarrow}\) Cr(OH)3 \(\overset{(4)}{\rightarrow}\) Cr2O3.

Bài làm.

4Cr+3O2\(\overset{(1)}{\rightarrow}\)2Cr2O3

Cr2O3+3H2SO4   \(\overset{(2)}{\rightarrow}\) Cr2(SO4)3+3H2O

Cr2(SO4)3+6NH3+6H2O \(\overset{(3)}{\rightarrow}\)2Cr(OH)3+3(NH4)2SO4

2Cr(OH)3\(\overset{(4)}{\rightarrow}\)(nung)Cr2O3+3H2O