Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Chú ý: Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha)

1ha = ...m2

b) Trong bảng đơn vị đo diện tích:

- Đơn vị gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?

- Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?

Bài giải:

a) 

b) 

Chú ý: Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha)

1ha = 10000m2

 Trong bảng đơn vị đo diện tích:

- Đơn vị gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền. 

- Đơn vị bé bằng \(\frac{1}{100}\)  đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Các bài học nên tham khảo