Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân.

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-mét:

4km 382m ;            2km 79m ;          700m.

b) Có đơn vị đo là mét:

7m 4dm ;                5m 9cm ;           5m 75mm.

Bài giải:

a) 4km 382m = 4,382km ; 

2km 79m = 2,079km;

700m =  0,700km.

b) 7m 4dm = 7,4m ;

 5m 9cm = 5,09 m  ;

 5m 75mm = 5,075m.