Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân.

Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân:

a) 0,3 ;       0,72 ;            1,5 ;         9,347.

b) \(\frac{1}{2}\) ;         \(\frac{2}{5}\) ;                \(\frac{3}{4}\) ;           \(\frac{6}{25}\)

Bài giải: 

a) 0,3 = \(\frac{3}{10}\);       0,72 = \(\frac{72}{100}\)  ;         1,5 = \(\frac{15}{10}\) ;           9,347 = \(\frac{9347}{1000}\) .

b) \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{15}{10}\) ;          \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{4}{10}\)   ;            \(\frac{3}{4}\) = \(\frac{75}{100}\) ;           \(\frac{6}{25}\) = \(\frac{24}{100}\).          

Các bài học nên tham khảo