Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Có cung α nào mà sinα nhận các giá trị tương ứng sau đây không?

Bài 1. Có cung α nào mà sinα nhận các giá trị tương ứng sau đây không?  

a) -0,7;    b) \( \frac{4}{3}\)     c) -√2;          d)\( \frac{\sqrt{5}}{2}\) 

Hướng dẫn giải:

a) -1 ≤ -0,7 ≤ 1. Có cung α mà sin α = -0,7

b) \( \frac{4}{3}\) > 1. Không có cung α có sin nhận giá trị \( \frac{4}{3}\)

c) Không. Vì -√2 < -1

d) Không. Vì \( \frac{\sqrt{5}}{2}\) > 1