Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau.

1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau :

\(Fe{S_2}\buildrel {\left( 1 \right)} \over
\longrightarrow F{e_2}{O_3}\buildrel {\left( 2 \right)} \over
\longrightarrow FeC{l_3}\buildrel {\left( 3 \right)} \over
\longrightarrow Fe{\left( {OH} \right)_3}\buildrel {\left( 4 \right)} \over
\longrightarrow F{e_2}{O_3}\buildrel {\left( 5 \right)} \over
\longrightarrow FeO\buildrel {\left( 6 \right)} \over
\longrightarrow FeS{O_4}\buildrel {\left( 7 \right)} \over
\longrightarrow Fe\)

Hướng dẫn.

\(\eqalign{
& \left( 1 \right)4Fe{S_2} + 11{O_2} \to 2F{e_2}{O_3} + 8S{O_2} \uparrow \cr
& \left( 2 \right)F{e_2}{O_3} + 6HCl \to 2FeC{l_3} + 3{H_2}O \cr
& \left( 3 \right)FeC{l_3} + 3NaOH \to Fe{\left( {OH} \right)_3} \downarrow + 3NaCl \cr
& \left( 4 \right)2Fe{\left( {OH} \right)_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O \cr
& \left( 5 \right)F{e_2}{O_3} + 3CO\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2FeO + 3C{O_2} \uparrow \cr
& \left( 6 \right)FeO + {H_2}S{O_4} \to FeS{O_4} + {H_2}O \cr
& \left( 7 \right)Mg + FeS{O_4} \to MgS{O_4} + Fe \downarrow \cr} \)