Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl2 ?

1. Các kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl2 ?

A. Na, Mg, Ag ;                                     B. Fe, Na, Mg;

C. Ba, Mg, Hg ;                                     D. Na, Ba, Ag.

Trả lời.

Đáp án B.