Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dùng định nghĩa xét tính liên tục của hàm số

Bài 1. Dùng định nghĩa xét tính liên tục của hàm số f(x) = x3 + 2x - 1 tại x= 3.

Hướng dẫn giải:

Hàm số f(x) = x3 + 2x - 1 xác định trên R và x= 3 ∈ R.

\(\underset{x\rightarrow 3}{lim}\) f(x) = \(\underset{x\rightarrow 3}{lim}\) (x3 + 2x - 1) = 33 + 2.3 - 1 = f(3)
nên hàm số đã cho liên tục tại điểm x= 3.