Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trình bày nội dung thuyết êlectron.

1. Trình bày nội dung thuyết êlectron.

Giải.

Thuyết electron là thuyết dựa vào sự cư trú của các electron để giải thích các hiện tượng điện và các tính chất điện của các vật.