Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng.

1. Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế magie sunfat.

Bài giải:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O