Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau.

1. Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau :

     SO2 + Br2 + 2H2O   ->   2HBr  +   H2SO4                              (1)

               SO2 + 2H2O   ->  3S + 2H2O                                       (2)

Câu nào diễn tả không đúng tính chất hóa học của các chất trong những phản ứng trên ?

A.Phản ứng (1) : SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa.

B. Phản ứng (2) : SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

C. Phản ứng (3) : SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

D. Phản ứng (1) : Br2 là chất oxi hóa, phản ứng (2) : H2S là chất khử.

Trả lời.

Đáp án C.