Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Thực hiện các phép tính sau:

Bài 1. Thực hiện các phép tính sau:

a) (3 - 5i) + (2 + 4i);                      b) (-2 - 3i) + (-1 - 7i);

c) (4 + 3i) - (5 - 7i);                       d) (2 - 3i) - ( 5 - 41).

Hướng dẫn giải:

a) (3 - 5i) + (2 + 4i) = (3 + 2) + (-5i + 4i) = 5 - i.

b) (-2 - 3i) + (-1 - 7i) = (-2 - 1) + (-3i - 7i) = -3 - 10i

c) (4 + 3i) - (5 - 7i) = (4 - 5) + (3i + 7i) = -1 + 10i

d) (2 - 3i) - ( 5 - 4i) = (2 - 5) + (-3i + 4i) = -3 + i