Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do.

1. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do.

A. Nhôm là kim loại kém hoạt động.

B. Có màng oxit Al2Obền vững bảo vệ.

C. Có màng hiđroxit Al(OH)bền vững bảo vệ.

D. Nhôm có tính thụ động với không khí và nước.

Hướng dẫn.

Chọn B.