Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z, biết:

Bài 1. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z, biết:

a) z = 1 - πi;                              b) z = √2 - 1;

c) z = 2√2;                                 d) z = -7i.

Hướng dẫn giải:

a) 1, π;         b) √2, -1;            c) 2√2, 0;           d) 0, -7.