Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số lưu huỳnh bị oxi hóa là ?

1. Lưu huỳnh tác dụng với axit sulfuric đặc nóng :
                     S + H2SO4 ->  3SO2 + 2H2O

Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số lưu huỳnh bị oxi hóa là

A. 1 : 2.

B. 1 : 3.

C. 3 : 1.

D. 2 : 1.

Trả lời.

Đáp án D.