Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

Bài 1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

$$2{1 \over 3};4{2 \over 5};3{1 \over 4};9{5 \over 7};10{3 \over {10}}$$

Bài làm:

\(2{1 \over 3} = {7 \over 3}\) ;                     \(4{2 \over 5} = {{22} \over 5}\) ;                  \(3{1 \over 4} = {{13} \over 4}\) ;

\(9{5 \over 7} = {{68} \over 7}\);                    \(10{3 \over {10}} = {{103} \over {10}}\) .