Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy ghép cấu hình electron với nguyên tử thích hợp :

1. Hãy ghép cấu hình electron với nguyên tử thích hợp :

Cấu hình electron                          Nguyên tử

A. 1s22s22p5                                       a) Cl

B. 1s22s22p4                                        b) S

C. 1s22s22p63s23p4                              c) O

D. 1s22s22p63s23p5                              d) F          

Hướng dẫn.

A với d) ;           B với c);           C với b);              D với a);

a