Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?...

1. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

a) Đường thẳng ∆ là đường thẳng vuông góc chung của hai đường thẳng a và b nếu ∆ vuông gó với a và ∆ vuông góc với b;

b) Gọi (P) là mặt phẳng song song với cả hai đường thẳng a, b chéo nhau. Khi đó đường vuông góc chung ∆ của a và b luôn luôn vuông góc với (P);

c) Gọi ∆ là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau a và b thì ∆ là giao tuyến của hai mặt phẳng (a, ∆) va (b, ∆);

d) Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Đường thẳng nào đi qua một điểm M trên a đồng thời cắt b tại N và vuông góc với b thì đó là đường vuông góc chung của a và b;

e) Đường vuông góc chung ∆ của hai đường thẳng chéo nhau a và b nằm trong mặt phẳng chứa đường này và vuông góc với đường kia.

Hướng dẫn.

a) Sai; 

b)Đúng;

 c) Đúng;

 d) Sai; 

e) Sai.