Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xác định kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân...

1. Xác định kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, thì

A. Bán kính nguyên tử giảm dần.

B. Năng lượng ion hóa giảm dần.

C. tính khử giảm dần.

D. Khả năng tác dụng với nước giảm dần.

Hướng dẫn.

Chọn B.