Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng :

Bài 1. Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng :

Hướng dẫn làm bài

a) Nguyên tử C thừa hóa trị, nguyên tử O thiếu hóa trị:

Công thức đúng là CH3OH:                    

           H

           |

 H –  C  – OH

          |

         H

b) Nguyên tử C thiếu hóa trị, nguyên tử Cl thừa hóa trị.

Công thức đúng là :CH3 – CH2Cl

       H     H

        |       |

  H – C – C – Cl 

        |        |

       H     H

c) Nguyên tử C thừa hóa trị, nguyên tử H thừa hóa trị.

Công thức đúng là: CH3 –  CH3

      H     H

        |       |

  H – C – C – H

        |        |

       H     H

Loigiahay.com