Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Cấu hình electron lớp ngoài cùng...

1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

A. ns1.                                                     B. ns2.

C. ns2np1.                                                D. (n-1)dxnsy.

Hướng dẫn.

Chọn A.