Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là dạng cân bằng bền? Không bền? Phiếm định?

Thế nào là dạng cân bằng bền? Không bền? Phiếm định?

Hướng dẫn giải:

1. Cân bằng không bền

 Một vật bị lệch ra khỏi VTCB không bền thì không thể tự trở về VT đó

 2. Cân bằng bền

 Một vật bị lệch ra khỏi  VTCB bền thì tự trở về VT đó

 3. Cân bằng phiếm định

 Một vật bị lệch ra khỏi  VTCB phiếm định thì sẽ ở VTCB mớ