Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A (1;-2) và B (3;1). Tìm ảnh của A, b và đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox

Bài 1. Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A (1;-2) và B (3;1). Tìm ảnh của A, b và đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox

Lời giải:

Ta có: A' = (1;2), B' = ( 3;-1)

Đường thằng A'B' có phương trình \( \frac{x-1}{2}\)  =   \( \frac{y-2}{-3}\) hay 3x + 2y - 7 = 0