Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em hãy nêu những yếu tố cần thiết để tổ chức một bữa ăn hợp lý ?

Em hãy nêu những yếu tố cần thiết để tổ chức một bữa ăn hợp lý ?

Hướng dẫn trả lời 

- Khả năng và điều kiện tài chính
- Đầy đủ các chất dinh dưỡng
- Nhu cầu của các thành viên trong gia đình (hoặc người tham gia bữa ăn)
- Có sự thay đổi các món ăn.
a