Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Thế nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách? Cho thí dụ minh hoạ.

Bài 1. Thế nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách? Cho thí dụ minh hoạ.

Trả lời:

- Phản ứng thế là phản ứng trong đó nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác

Ví dụ: CH4 + Cl2 –ánh sáng–> CH3Cl + HCl

- Phản ứng cộng là phản ứng trong đó phân tử chất hữu cơ kết hợp với phân tử khác tạo thành phân tử hợp chất mới

Ví dụ: C2H4 + Br2 –> C2H4Br2

- Phản ứng tách là phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ

Ví dụ: C2H6 —xt-tº→ C2H4 + H2