Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xét dấu các tam thức bậc hai...

1. Xét dấu các tam thức bậc hai

a) 5x– 3x + 1;                                                                b) - 2x2 + 3x + 5;

c) x2 + 12x + 36;                                                             d) (2x - 3)(x + 5).

Hướng dẫn.

a) ∆ = (- 3)2 – 4.5 < 0   =>   5x– 3x + 1 > 0   ∀x ∈ R (vì luôn cùng dấu với 5 > 0).

b) - 2x2 + 3x + 5 = 0    <=>   x1 = - 1, x2 = \(\frac{5}{2}\)

    - 2x2 + 3x + 5 = 0     với     x \(\notin \left [ -1;\frac{5}{2} \right ]\)

    - 2x2 + 3x + 5 = 0     với     - 1 < x < \(\frac{5}{2}\).

c) ∆ = 62 – 36 = 0        =>     x2 + 12x + 36 > 0 ∀x ≠ - 6.

d) (2x - 3)(x + 5) = 0  <=>    x= - 5, x2 = \(\frac{3}{2}\)

Hệ số của tam thức bằng 2 > 0. Do đó: 

(2x - 3)(x + 5) > 0       với     x \(\notin [-5;\frac{3}{2}]\)

(2x - 3)(x + 5) < 0       với     x \(\notin (-5;\frac{3}{2}).\)