Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Có 4 ion

Bài 1. Có 4 ion là Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+. Ion có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều nhất là

A. Fe3+.          B. Fe2+,            C. Al3+,             D. Ca2+,

Lời giải:

Chọn B