Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1 Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số

Bài 1 Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính..). Hãy khoanh vào chữ cái trả lời đúng.

a) Số gồm năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi viết là:

A. 505 050                        B. 5 050 050                C. 5 005 050                      D. 50 050 050

b) Giá trị của chữ số 8 trong số 548 762 là:

A. 80 000                   B. 8000                C. 800                  D. 8

c) Số lớn nhất trong các số 684 257; 684 752; 684 725 là:

A. 684 257             B. 684 275                C. 684 752                 D. 684 725

d) 4 tấn 85kg = .....kg

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 485                B. 4850             C. 4085                  D. 4058

e) 2 phút 10 giây = ....giây

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 30                  B. 210                     C. 130                      D. 70

Hướng dẫn giải:

a) Chọn D

b) Chọn B

c) Chọn C

d) Chọn C

e) Chọn C

Các bài học nên tham khảo