Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 phút = .....giây                                   \(\frac{1}{3}\) phút = .....giây       

    2 phút = ...giây                                         1 phút 8 giây = ....giây

    60 giây = ...phút

    7 phút = ....giây

 b) 1 thế kỉ = ...năm                                 5 thế kỉ =...năm                       \(\frac{1}{2}\) thế kỉ = ...năm

     100 năm = .....thế kỉ                            9 thế kỉ =....năm                       \(\frac{1}{5}\) thế kỉ = ....năm

Hướng dẫn giải:

  

a) 1 phút = 60 giây                                   \(\frac{1}{3}\) phút = 20 giây       

    2 phút = 120 giây                                  1 phút 8 giây = 68 giây

    60 giây = 1 phút

    7 phút = 420 giây

 b) 1 thế kỉ = 100 năm                     5 thế kỉ =500 năm                       \(\frac{1}{2}\) thế kỉ = 50 năm

     100 năm = 1 thế kỉ                  9 thế kỉ = 900 năm                       \(\frac{1}{5}\) thế kỉ = 20 năm