Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

[SINH 12 NC] Tập 1: Bài 1 - P1/4 Gen và Mã di truyền - YouTube Lý thuyết Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi AND - Cadasa BÀI 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN gen mã di truyền và quá trình nhân đôi adn violet, phiên mã và dịch mã, bai tap gen mã di truyền và quá trình nhân đôi adn, trắc nghiệm gen mã di truyền nhân đôi adn, câu hỏi và bài tập gen mã di truyền và quá trình nhân đôi adn, mã di truyền có tính phổ biến tức là, mã di truyền là gì, đặc điểm của mã di truyền

Bài 4. Mã di truyền có các đặc điểm gì? Bài 5: Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn.

Câu 1. Gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ. Câu 2. Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá prôtêin. Câu 3. Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN. Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN.