Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng,Bài 3: Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Bài 1: Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng:

         

Bài 3: Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

             

Hình 1                             Hình 2                          Hình 3

Bài giải:

Bài 1:

Các đoạn thẳng là: MN, CD, KH, PQ, XY.

Bài 3:

Hình 1: có 4 đoạn thẳng.

Hình 2: có 3 đoạn thẳng.

Hình 3: có 6 đoạn thẳng.