Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Tính,Bài 3:So sánh,Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

 1 + 9 =               2 + 8 =             3 + 7 =                  4 + 6 =               5 + 5 =

10 - 1 =              10 - 2 =           10 - 3 =                 10 - 4 =              10 - 5 =

 6 + 4 =               7 + 3 =             8 + 2 =                   9 + 1 =             10 + 0 =

10 - 6 =              10 - 7 =           10 - 8 =                  10 - 9 =             10 - 0 =

Bài 3

10....3 + 4                8....2 + 7                 7.....7 - 1

  9..... 7 + 2             10....1 + 9               2 + 2 ....4 - 2

 6 - 4....6 + 3          5 + 2....2 + 4            4 + 5 ....5 + 4

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Tổ 1: 6 bạn.

Tổ 2: 4 bạn.

Cả hai tổ:....bạn ?

Bài giải:

Bài 1:

1 + 9 = 10      2 + 8 = 10          3 + 7 = 10            4 + 6 = 10           5 + 5 = 10

10 - 1 = 9      10 - 2 = 8           10 - 3 = 7            10 - 4 = 6           10 - 5 = 5

 6 + 4 = 10      7 + 3 =  10        8 + 2 = 10            9 + 1 = 10           10 + 0 = 10

10 - 6 = 4       10 - 7 = 3          10 - 8 =  2           10 - 9 = 1            10 - 0 = 10

Bài 3: 

10 > 3 + 4                8 < 2 + 7                 7 > 7 - 1

  9 = 7 + 2             10 = 1 + 9               2 + 2  > 4 - 2

 6 - 4 < 6 + 3          5 + 2 > 2 + 4            4 + 5  = 5 + 4

Bài 4:

Cả hai tổ là: 6 + 4 = 10.