Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1, Bài 2: Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán rồi giải bài toán đó.

Bài 1: Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán rồi giải bài toán đó.

a) Bài toán:

Trong bến có....ô tô

có thêm....ô tô vào bến

Hỏi.............................?

b) Bài toán:

Lúc đầu tiên trên cành có 6 con chim

có....con chim bay đi

Hỏi.............................................. ?

Bài 2: Nhìn tranh vẽ, nêu tóm tắt bài toán rồi giải bài toán đó :

Bài giải:

Bài 1:a)

Trong bến có  5 ô tô

có thêm 2 ô tô vào bến

Hỏi có tất cả bao nhiêu ô tô ở trong bến?

Bài giải:

Số ô tô ở trong bến là:

5 + 2 = 7 (ô tô)

Đáp số: 7 ô tô.

b) 

Lúc đầu tiên trên cành có 6 con chim

có 2 con chim bay đi

Hỏi trên cành có bao nhiêu con chim ?

Bài giải:

Số con chim trên cành có là:

6 - 2 = 4 (con chim)

Đáp số: 4 con chim.

Bài 2:

Tóm tắt:

Có 8 con thỏ 

3 con thỏ đi ra ngoài sân

Hỏi trong sân có bao nhiêu con thỏ ?

Bài giải:

Số thỏ ở trong sân là:

8 - 3 = 5 (con thỏ)

Đáp số: 5 con thỏ.