Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Bài 1: Tính,Bài 2: Tính.

Bài 1: Tính:

a)                             

    a.                   b.                    c.                       d.                      đ

b)                                  

    e.                  f.                      g.                        h.                     i.

Bài 2: Tính:

12 - 1 =                     13 - 1 =                      14 - 1 =

17 - 5 =                     18 - 2 =                      19 - 8 =

14 - 0 =                     16 - 0 =                      18 - 0 =

Bài giải:

Bài 1: a)

a. Kết quả bằng 11.

b. Kết quả bằng 12.

c. Kết quả bằng 13.

d. Kết quả bằng 13.

đ. Kết quả bằng 15.

e. Kết quả bằng 11.

f. Kết quả bằng 17.

g. Kết quả bằng 11.

h. Kết quả bằng 12.

i. Kết quả bằng 12.

Bài 2:

12 - 1 = 11                    13 - 1 = 12                      14 - 1 = 13

17 - 5 = 12                    18 - 2 = 16                      19 - 8 = 11

14 - 0 = 14                    16 - 0 = 16                      18 - 0 = 18