Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Tính,Bài 2: Tính,

Bài 1: Tính:

                  

a.                b.                c.                 d.                e.

                  

f.                g.                  h.                   i.                 j.

Bài 2: Tính:

12 + 3 =                           13 + 6 =                          12 + 1 =

14 + 4 =                           12 + 2 =                          16 + 2 =

13 + 0 =                           10 + 5 =                          15 + 0 =

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả bằng 16.

b. Kết quả bằng 18.

c. Kết quả bằng 18.

d. Kết quả bằng 17.

e. Kết quả bằng 17.

f. Kết quả bằng 19.

g. Kết quả bằng 19.

h. Kết quả bằng 16.

i. Kết quả bằng 16.

j.  Kết quả bằng 18.

Bài 2:

12 + 3 = 15                          13 + 6 = 19                          12 + 1 = 13

14 + 4 = 18                          12 + 2 = 14                          16 + 2 = 18

13 + 0 = 13                          10 + 5 = 15                          15 + 0 = 15