Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Đặt tính rồi tính. Bài 2. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 67494 : 7                                    b) 359361 : 9

   42789 : 5                                         238057 : 8

Bài 2. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a) 42 506 và 18 472 

b) 137 895 và 85 287

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)               

67494 : 7 = 9642                      42789 : 5  = 8557 (dư 4)

b)            

359361 : 9 = 39929                238057 : 8 = 29757 (dư 1)

Bài 2

a. Hai lần số bé là: 

              42 506 - 18 472 = 24034

Số bé là:

                         24034 : 2 = 12017

Số lớn là:

                         12017 + 18472 = 30489

                              Đáp số: Số bé: 12017

                                           Số lớn : 30489

b. Hai lần số bé là:

                         137 895 - 85 287 = 52608

Số bé là: 

                      52608 : 2 = 26304

Số lớn là:

                      26304 + 85 287 = 111591

                                 Đáp số: Số bé: 26304

                                             Số lớn: 111591