Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Viết các số từ 10 đến 20, từ 20 đến 10, rồi đọc các số đó,Bài 2: Trả lời câu hỏi,Bài 4: Trả lời câu hỏi.

Bài 1: Viết các số từ 10 đến 20, từ 20 đến 10, rồi đọc các số đó:

................................................................................................

Bài 2: Trả lời câu hỏi:

Số 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Số 16 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Số 11 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Số 10 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Số 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Mẫu : Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị.

Bài 4: Trả lời câu hỏi:

Số liền sau của 15 là số nào ?

Số liền sau của 10 là số nào ?

Số liền sau của 19 là số nào ?

Bài giải:

Bài 1:

Các số từ 10 đến 20 là: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Các số từ 20 đến 10 là: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10.

11: Mười một.

12: Mười hai.

13: Mười ba.

14: Mười bốn.

15: Mười lăm.

16: Mười sáu.

17: Mười bảy.

18: Mười tám.

19: Mười chín.

20: Hai mươi.

Bài 2: 

Số 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị.

Số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị.

Bài 4:

Số liền sau của 15 là số 16.

Số liền sau của 10 là số 11.

Số liền sau của 19 là số 20.